Θέσεις φυσικοθεραπευτών στο Δήμο Βόλου

0

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου ανακοινωνει την πρόθεση της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου, για τη στελέχωση των δοµών ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς και Ν. Αγχιάλου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µε τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ηµερησίας φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) στη Θεσσαλία» διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του προγράµµατος 30/06/2019 µε τη κάτωθι συγκεκριµένη ειδικότητα. Oι ανάδοχοι θα πληρωθούν µε την έκδοση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού εκ µέρους τους.

3 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της ∆ιοίκησης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Προύσσης 22-26 µε Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία υπόψιν κας Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 2421029908). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ