Θέσεις Παιδίατρων στο Δημο Ρεθύμνου

0

Σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2018.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση.
Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
Αντίγραφο πτυχίου.
Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468, εσωτ. 17).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ