Θέσεις υδρονομέων στο Δήμο Παλαμά

0

Ο Δήμος Παλαμά καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την ΤΡΙΤΗ 20/03/2018 έως και την ΤΡΙΤΗ 27/03/2018 στο Δημοτικό Κατάστημα του Παλαμά, τις ώρες 08.30 – 14.00.

1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 62/2018 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Α. Υδρονομείς Άρδευσης είκοσι εννιά (29) άτομα, συγκεκριμένα:

Για το αγρόκτημα Παλαμά άτομα οχτώ (8)
Για το αγρόκτημα Βλοχού άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Γοργοβιτών άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Κοσκινά άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Συνοικισμού Ψαθοχώρας της Τ.Κ Κοσκινά άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Καλυβακίων άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Μάρκου άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Μεταμόρφωσης άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Προαστίου άτομα δύο (2)
Για τα αγροκτήματα Αγίας Τριάδας και Καλογριανών άτομο ένα (1)
Για τα αγροκτήματα Πεδινού και Μαραθέας άτομα δυο (2)
Για το αγρόκτημα Ιτέας άτομα δύο (2)
Για το αγρόκτημα Συκεώνας άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Αστρίτσας άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Φύλλου άτομα δύο (2)
Για το αγρόκτημα Αμπελώνας άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Ορφανών άτομο ένα (1)
Για το αγρόκτημα Πετρίνου άτομο ένα (1)

2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 62/2018 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 15-04-2018 έως 15-09-2018.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. («Ύδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.», σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ.1β. του Β.Δ 28.3/15.4.1957)

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.

γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον αγρονόμο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου.

10. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

11. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, καθώς και στα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων.

12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Παλαμά Διεύθυνση Β. Παπακυρίτση 4, Τηλέφωνο 2444350123 και FAX 2444350117, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ