79 προσλήψεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

0

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

18 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητικού)
2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητικού)
10 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Οικονομικού)
3 ΠΕ Κοινωνιολόγων
5 ΠΕ Πληροφορικής
1 ΠΕ Στατιστικής
1 ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
3 ΠΕ Ψυχολόγων
15 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
3 ΤΕ Πληροφορικής
1 ΤΕ Δομικών Έργων
1 ΤΕ Τοπογράφων
5 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
3 ΔΕ Διοικητικού
4 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
1 ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικού)
1 ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως κατά τις ώρες 09.00-13.00, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ.105 63, Αθήνα 6ος όροφος υπόψη Αν. Προϊσταμένου κου Τζωρτζάκη Κωνσταντίνου τηλ. επικοινωνίας: 213- 1361255). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ