Θέση προγραμματιστή στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών

0

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Πληροφορική ΝΟΗΣΙΣ – ΜΝΑΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ34510004 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Πρόκειται για μια (1) θέση ειδικότητας Πληροφορικής με αντικείμενα (παραδοτέα): α) Την οργάνωση και συντονισμό και ανάπτυξη υλοποίησης ιστοσελίδας πληροφόρησης, υποβολής και παρακολούθησης της υλοποίησης σχεδίων δράσης από Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας (φόρμες για τεχνικά δελτία υποβολής, προϋπολογισμοί, συχνές ερωτήσεις, αιτήματα κλπ). β) Τη διαχείριση και υποστήριξη χρηστών τοπικού δικτύου του ΝΟΗΣΙΣ και της ομάδας διαχείρισης του έργου. Εγκαταστάσεις λογισμικού, επίλυση προβλημάτων λειτουργίας Η/Υ, συνδέσεων δικτύου κλπ. γ) την συνεργασία με την εταιρία κατασκευής συστήματος διαχείρισης επαφών (CRM) οργάνωση υλικού και διαχείριση του συστήματος επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες.

δ) τον τεχνικό συντονισμό διαχείρισης εξοπλισμού για την διοργάνωση ημερίδων / στρογγυλής τράπεζας και διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει σχετικό με το παραπάνω αντικείμενο πληροφορικής τίτλο σπουδών AEI ή ΑΤΕΙ.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να δύναται να ταξιδεύει για τις ανάγκες του έργου (επισκέψεις σε ΕΠΑΛ της χώρας για συναντήσεις με καθηγητές / μαθητές και δειγματοληπτικούς ελέγχους έργων, συναντήσεις με την επιστημονική επιτροπή του έργου, συνέδρια κ.α.) με τα έξοδα (μετακινήσεις, διαμονή, εγγραφές κ.α.) καλυμμένα από την Πράξη.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 13.812,00€ (δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ), έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τις απαιτήσεις των προσόντων της θέσης, την διάρκεια απασχόλησής και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης. Η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και των φόρων.

Βάση υπολογισμού της αμοιβής αποτελεί ο ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο).

Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ