Προσλήψεις απόφοιτων Λυκείου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

0

Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 623η, προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τριάντα έξι (36) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – ΚΥΑ & Αποφάσεις Συνεδριάσεων ΔΣ 496η / 13-9 2012 & 482η / 3-5-2012.

Τρεις θέσεις (3) ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ως εξής:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 Απολυτήριο Λυκείου

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 Τουλάχιστον εξαετή συνεχή γνώση και εμπειρία σε φύλαξη

μεγάλων εργαστηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων

 Εκπαιδεύσεις σε σχετικές μεθόδους ασφάλειας

 Γνώση Η/Υ

Μία (1) θέση Τεχνίτη γενικών οικοδομικών εργασιών, ως εξής:

Απαιτούμενα Προσόντα:

 Τριετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε δημόσιο φορέα

 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Σχετική Προϋπηρεσία

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-1805 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας, του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ