18 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Θήρας

0

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας του Νομού Κυκλάδων έχοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μήνες, δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φηρών Νομού Κυκλάδων, και συγκεκριμένα:

  • 4 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
  • 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ)
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
  • 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (για απασχόληση στη νήσο Θηρασία)
  • 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων , τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 και στο σχετικό Παράρτημα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. και του Δήμου Θήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ), Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860-25393/ 25394).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ