Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας

0

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο ( 2 ) άτομα για την για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1), στο Δήμο Ηγουμενίτσας, με αντικείμενο την εκτέλεση του ως άνω έργου, συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηγουμενίτσας, Δημαρχιακό Μέγαρο, Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 461 00 (Γραφείο: Πρωτόκολλο).

Share.

Comments are closed.