Θέσεις εργάτων στο Δήμο Κόνιτσας

0

Ο ∆ήµος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 280/14-12-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δίµηνης διάρκειας, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, µε την παρακάτω ειδικότητα.

3 ΥΕ Εργατών

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κόνιτσας (∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου –Κόνιτσα τηλ:2655 360360), αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Βάσω Τσινασλάν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία (4) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Share.

Comments are closed.