2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

0

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που εδρεύει στο Αργοστόλι του ΔήμουΚεφαλλονιάςκαι συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,τόπο απασχόλησης,ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Μαντζαβίνου 5 &Αβλίχου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλλονιάς, υπόψη κυρίας Μουρελάτου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 26710-27546).

Share.

Comments are closed.