Προσλήψεις Νοσηλευτών στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου

0

Το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο ( 2 ) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στη Μαρίνα Φλοίσβου, Δ. Παλαιού Φαλήρου, Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του ιατρείου του Ν.Π., καθώς και των Πολιτιστικών και Αθλητικών εγκαταστάσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σε αθλητές, αθλούμενους και λοιπό κοινό, στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην υποχρεωτική νοσηλευτική παρουσία σε Πολιτιστικές και Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2 Νοσηλευτής (ΤΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου», Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο ΠΟ.Α.ΚΕ., υπόψιν κας Κωσταρά (τηλ. επικοινωνίας: 213-20.20.355).

Share.

Comments are closed.