31 θέσεις εργασίας στις κατασκηνώσεις του Δ. Χίου

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου, που εδρεύει στη Χίο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 Συντονιστής
 • 2 Επιμελητής
 • 2 Ειδ. Συνεργάτες –
  Ψυχαγωγός
 • 2 Ειδ. Συνεργάτες – Χειροτεχνίας
 • 2 Γυμναστές
 • 8 Ομαδάρχες
 • 1 Διαχειριστής
 • 1 Βοηθ. Διαχειριστής
 • 1 Αποθηκάριος
 • 1 Γιατρός
 • 1 Νοσοκόμος
 • 5 Εργάτης – Εργάτρια
 • 1 Προσωπικό Καθαριότητας
 • 1 Φύλακας
 • 1 Ειδικός Τεχνίτης
 • 1 Ναυαγοσώστης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Φραγκάκη Μαρίας ή κας Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50817). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.