Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»

0

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης Κοινωνικού λειτουργού, στο τμήμα επαγγελματικής απασχόλησης, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αρμοδιότητες:

▪ Σύνταξη κοινωνικού ιστορικού και τήρηση φακέλου κοινωνικής υπηρεσίας

▪ Αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη

▪ Συνεργασία με τις οικογένειες των ωφελουμένων, συμβουλευτική και υποστήριξη

▪ Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που επιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους ωφελούμενους

▪ Διαχείριση ομάδας εθελοντών του φορέα

▪ Συμμετοχή στις εσωτερικές συναντήσεις του φορέα και στις συναντήσεις συνεργαζόμενων φορέων

▪ Συμμετοχή σε προγράμματα επιμορφώσεων του φορέα

▪ Εκπροσώπηση του φορέα σε εκδηλώσεις, καθώς και σε ευρωπαϊκά fora

▪ Συνεργασία με το τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης του φορέα, σε θέματα στρατηγικής, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επικοινωνιακής πολιτικής

Απαραίτητα Προσόντα:

▪ Τίτλος σπουδών κοινωνικής εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής

▪ Αδεια άσκησης επαγγέλματος

▪ Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ή Βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ (Ν.4488/2017), σε ισχύ

▪ Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

▪ Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)

▪ Προηγούμενη πενταετής συναφής επαγγελματική εμπειρία

▪ Αφορά τους άνδρες υποψηφίους: εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές

Επιθυμητά προσόντα

▪ Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο

▪ Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

▪ Εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση ομάδας

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

▪ Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου

▪ Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

▪ Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης

▪ Διοικητικές ικανότητες οργάνωσης και εποπτείας

▪ Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ο/η επιλεγείς/σα θα κληθεί να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τίτλους σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση ΣΚΛΕ, απόδειξη προϋπηρεσίας)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» (e-mail: info@eeamargarita.gr) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως 17/7/2019.

Share.

Comments are closed.