Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στο ΔΕΔΔΗΕ Αθήνας

0

Ο ΔΕΔΔΗΕ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔιεύθυνσηςΠληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ), που εδρεύει στην Αθήνα στο Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Αυτοκράτορος Νικολάου 2, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, υπόψιν κυρίας Ε. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ή κυρίας Θ. ΠΑΧΗ (τηλ. επικοινωνίας: 210-9093531, 210-9093532).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 21/08/2019 έως και 30/08/2019.

Share.

Comments are closed.