Θέση Σύμβουλου Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

0

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 15 μηνών, για την κάλυψη θέσης Σύμβουλου Απασχόλησης στη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων – Διπλώματα, Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά κλπ. σε απλά φωτοαντίγραφα), συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα www.mdat.gr της Εταιρίας και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α. (Πληροφ.: κα Στεφανία Γκολιδάκη, τηλ.: 2313 31 77 12, email: info@mdat.gr)

Share.

Comments are closed.