44 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.

0

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 44 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών για την αντιμετώπισηαπρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας των υπαίθριων – χερσαίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων Διοίκησης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Λαχαναγορά – Νέα Αγορά Κρεάτων – Αγορά Καταναλωτή), και των Ιχθυοσκαλών Πειραιά (Κερατσινίου) και Θεσσαλονίκης (Νέα Μηχανιώνα) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Ν.Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2  ΔΕ Εποπτών/Υπευθύνων Συνεργείων Καθαριότητας
  • 16 ΥΕ Καθαριότητας (Οδοκαθαριστές)
  • 4 ΥΕ Καθαριότητας (Συγκροτημάτων Τουαλετών)
  • 1  ΥΕ Καθαριότητας (Κτιρίων – γραφείων)
  • 21  ΥΕ Καθαριότητας (Κτιρίων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.10 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε., Κέννεντυ 1 και Πύργου, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233, υπόψη κου Αλεξανδρή (τηλ.: 210 4821111, εσωτ.: 120)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.