37 προσλήψεις στον ΕΛΓΟ Δημητρα

0

Πλήρωση τριάντα επτά (37) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’, ως ακολούθως:

Α) Τρεις (3) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών,

Β) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Γ) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Δ) Εννέα (9) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

Ε) Τέσσερις (4) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας

ΣΤ) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 Αυτοπροσώπως

 Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

 Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Σ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση Αττικής

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση itap@otenet.gr ή να καλέσουν στο 2102845940

Share.

Comments are closed.