Θέσεις φυσιοθεραπευτών στο Δήμο Βόλου

0

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου ανακοινώνει την πρόθεση της να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου, για τη στελέχωση των δοµών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΗΦΗ Νεάς Αγχιάλου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µε τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα χρόνο με τρεις Φυσιοθεραπευτές.

Share.

Comments are closed.