42 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

0

Με 42 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δήμος Πειραιά µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων. Το αιτημα εχει εγκριθεί και τις επομενες μέρες θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 4

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 4

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 3

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 4

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΖΑΜΑ∆ΩΝ 1

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 4

∆Ε ΚΤΙΣΤΩΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ 42

Share.

Comments are closed.