3 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας

0

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2019-2020, στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (ΚΕΔΝΦΝΧ), που εδρεύει στην Νέα Χαλκηδόνα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας του νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

1 ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκιδόνας, Αγ .Αναργύρων 11, ΤΚ 14343 Νέα Χαλκηδόνα, υπόψη κας Κατσούλη Ευσταθίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-2526255 & 2102514446).

Share.

Comments are closed.