24 προσλήψεις στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»

0

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών της μέσω της λειτουργίας του Δομής φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πελοπόννησος» {άξονας προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού- Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων/δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 1178/26.03.2019 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Κωδικός πρόσκλησης: ΠΕΛ66, Κωδ. Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.:Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3608, Έκδοση : 1/0, ΑΔΑ: ΩΞ187Λ1-Η5Ν) και με βάση την από 17/01/2020 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»,

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕ

6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ

1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΕ

6 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΔΕ

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ TE/ΔΕ

6 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕ/ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης , αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση I. Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα ή ταχυδρομικά με την ένδειξη:

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5046489 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο Νέστωρ» ΣΤΟ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.nstr.gr και www.nstr.gr/espa Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 20/01/2020 και λήγει την 30/01/2020. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις αυτοπροσώπως μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι 30/01/2020 και ώρα 15.00 (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο Νέστωρ»). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30- 14.30 στο τηλ. 210-8235050.

Share.

Comments are closed.