Πρόσληψη μηχανικού στο ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

0

Η ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ανακοινωνει οτι προτίθεται να καταρτίσει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη του οργανογράμματος της ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας, με αντικείμενο την υλοποίηση της εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΟΤΔ «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» ως ΕΦΔ, του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014- 2020,συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρολογίας/ Μηχανολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (του παραρτήματος Α) και να την υποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, από την επομένη της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.arkadia2020.gr και έως την 31η /01/2020 και από ώρα 9:00 έως 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ερμού 21, 3ο όροφος στην Τρίπολη Τ.Κ. 22132, απευθύνοντάς την υπόψη: Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.