2 προσλήψεις στην περιφέρεια Ηπείρου

0

H περιφέρεια Ηπείρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών της.

Ειδικότητες:

ΠΕ Θεολογίας, ή ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Ηπείρου και στην ιστοσελίδα της, ήτοι από 19 Φεβρουαρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2020.

Share.

Comments are closed.