εργασία

Δημόσιο Θέσεις εργασίας στη "ΡΟΔΑ"

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» ανακοινώνει την…

1 2 3 90