«Άνοιξαν» 32 θέσεις στο ΕΑΠ

0

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π.

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 17-21/09/2016

Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένη & σκαναρισμένη) ως και τα σχετικά δικαιολογητικά (σαρωμένα/σκαναρισμένα) σε μορφή pdf στο e-mail anathesi@eap.gr (αναλυτικά βλ.
• ΣΤ), από 17/09/2016 έως και 21/09/2016, με το εξής θέμα:
Υποβολή Αίτησης για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223, Θέση: … (αριθμός)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβάλλονται μία (1) φορά ανά θέση και είναι τα ακόλουθα:
1. Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Άσυλο
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα)
4. Τίτλοι Σπουδών, βάσει των §Α-Β
5. Σχετικά με τα προσόντα/κριτήρια επιλογής, έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά), ως εξής – σύμφωνα με το ν.4250/2014

Share.

Comments are closed.