Αλαλούμ με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων

0

Συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εξέδωσαν και έλαβαν εντός του 2017 οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του TAXISnet, πάνω από 800.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τις «συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων», στις οποίες όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να καταγράψουν όλες σχεδόν τις συναλλαγές τους με πελάτες και προμηθευτές.

Όπως δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος, oι καταστάσεις αυτές, με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, πρέπει να υποβάλλονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο υποβάλλονταν μέχρι πριν από δύο χρόνια.

Υπόχρεοι υποβολής

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα -με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς ιερές μονές του Αγίου Ορους-, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ πρέπει να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών αυτών καταστάσεων ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον ΦΠΑ, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Περιεχόμενο

Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων καταχωρίζονται:
α) Ο ΑΦΜ του κάθε πελάτη και του κάθε προμηθευτή.
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.
δ) Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την συναλλαγή.
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).

Τι καταχωρίζονται στην κατάσταση πελατών

1. Καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστον εγγραφή, κατά περίπτωση:
α) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων τιμολογίων και λοιπών παραστατικών που υπέχουν θέση τιμολογίων.
β) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων πιστωτικών τιμολογίων, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας.
2. Καταχωρίζονται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (ΦΤΜ), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου ΦΤΜ ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β’.
β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Τι καταχωρίζονται στην κατάσταση προμηθευτών

1. Καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστον εγγραφή αναλόγως:
α) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων τιμολογίων και λοιπών παραστατικών που υπέχουν θέση τιμολογίων.
β) Το πλήθος και η αξία των εκδοθέντων πιστωτικών τιμολογίων, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας.
2. Καταχωρίζονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται

Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων ΔΕΝ καταχωρίζονται οι κατωτέρω συναλλαγές:
Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, πωλήσεις εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά, συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά, αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης, γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων, μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες δαπάνες, πωλήσεις λαχείων.

Εξαιρετικά, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο ΔΕΗ), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (εκδότη).

Τρόπος και χρόνος υποβολής

1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Ειδικότερα:
α) Οι καταστάσεις πελατών για το έτος 2017 πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε τρίμηνο του έτους, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, καθώς και ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Η υποβολή πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

β) Οι καταστάσεις προμηθευτών για το έτος 2017 πρέπει να υποβληθούν:

• Από τους υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που τηρούν βιβλία (απλογραφικά ή διπλογραφικά), ξεχωριστά για κάθε τρίμηνο του 2017 το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

• Από τους μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, συνολικά για όλο το 2017 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου του υπουργείου Οικονομικών.

3. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρίζονται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.

4. Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου ή τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην ιστοσελίδα www.aade.gr.

5. Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

6. Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από την ΑΑΔΕ.

Διασταυρώσεις, διόρθωση αποκλίσεων και εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών διασταυρώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, στο ΤΑΧISnet, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018. Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Share.

Comments are closed.