Αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Alpha Bank

0

Την εκλογή του Jan A. Vanhevel στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Μηνά Γ. Τάνες.

Παράλληλα, η γ.σ., η οποία συνεδρίασε σήμερα το πρωί, έλαβε και τις εξής αποφάσεις:
• Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αναγνωρίσθηκε ότι αργεί η διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2015.
• Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2015, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της αυτής χρήσεως.
• Εξέλεξε για τη διαχειριστική χρήση 2016 την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.»
• Ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2016, ποσού Ευρώ 1.200.000 πλέον ΦΠΑ.
• Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2015, ποσού αμοιβών, συνολικού ύψους Ευρώ 725.200.
• Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας στα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Τραπέζης, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.

Share.

Comments are closed.