Απόσπαση υπαλλήλων στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

0

To υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη πρόσκληση στελέχωσης του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις με απόσπαση κατά παρέκκλιση (άρθρο 82, του ν. 4674/2020 Α 53) και κατανέμονται κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
Σύνολο θέσεων δύο (2), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

ΠΕ Διοικητικού/ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: θέσεις δύο (2).
4. Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή και θα συνεκτιμηθούν είναι: προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις διοικητικής υποστήριξης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκπαίδευση ή εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με αυτά των δράσεων του ΕΛ.ΚΕ.Δ. ή σε θέματα επικοινωνίας και προβολής έργου ομάδων και φορέων, εμπειρία στη διαχείριση-διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία, άριστη γνώση της αγγλικής ή κάποιας εκ των γαλλικής-γερμανικής.
5. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 3 του ν. 4674/2020 (Α ́53), όπως ισχύει.
6. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη και Αλ. Πάντου 11 Καλλιθέα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 9.00 έως 15.00.
7. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς η επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί.β)

Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος.γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών δεν προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ.ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (Β’ 1171).
8. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. βαρύνει το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να αναλάβουν θέσεις= ευθύνης στο ΕΛ.ΚΕ.Δ.
9. Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς (Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου δημόσιου τομέα). Ιδιαίτερα τα Υπουργεία παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών καθώς και των φορέων που εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτά. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για την άμεση διαβίβαση της παρούσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

10. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2109098434 και 2109098401

Share.

Comments are closed.