Εγκρίθηκαν 60 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΡ.10 Ν.4257/2014) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Ειδικότερα απαιτείται η πλήρωση εξήντα (60) θέσεων, οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συνδέσμου (ΦΕΚ 707/Β/20-03- 2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΑ-ΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ
Π.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

Π.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

Π.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Π. Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΠΕ ΜΗΧΑΝ ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 1 2
2. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 2
3. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 2
4. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ

3 1 4
5. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 1
6. ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 1
7. ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ 2 1 2 5
8. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 31 31
9. ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 1 7 8
10. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2 2 4
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 10 2 2 3 43 60

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι οι οποίοι θα προσληφθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίαςανταποδοτικού χαραχτήρα (αρ. 12 παρ14 Ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), θα κατανεμηθούν στους διάφορους χώρους ευθύνης της υπηρεσίας μας και θα απασχοληθούν σύμφωνα με την ειδικότητά τους και με τον πίνακα που επισυνάπτεται της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Συγκεκριμένα η πρόσληψη των ανωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία των υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών του, καθίσταται καθολικός διάδοχος των δεκατεσσάρων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ85/Α/ 11.04.2012), που εξυπηρετούσαν τριάντα οκτώ Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (έντεκα ΧΥΤΑ, οκτώ ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, Βιολογικοί σταθμοί, Χημεία, Περιβαλλοντικά πάρκα, έργα ανάπλασης παλαιών ΧΥΤΑ καθώς και υλοποίηση νέων έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
Share.

Comments are closed.