Θέσεις εκπαιδευτικών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

0

H Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 20-05-2020 έως και την 05-06-2020 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.
Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
– Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
– Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Share.

Comments are closed.