Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Αττικής

0

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Αττικής ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα εννέα (39) άτομα, (36 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης & 3 ΥΕ Διαμετακομιστών), πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ: 27/06/2016

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:
α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 – ΑΘΗΝΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2016, υπόψιν κας Γεωργακοπούλου Γιούλης) (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 228 – 210 – 33 53 487).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Λιανικής Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 577, κ. Ζώη Αριστέα).
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου, οδός Φίλωνος και Τσαµαδού 23, 1ος όροφος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30, (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 4146141, κ. Συµεώνογλου Όλγα).

Ολόκληρη η Ανακοίνωση

 

Share.

Comments are closed.