Θέσεις εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

0

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:
• 5 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
• 3 ∆Ε Οδηγών
• 4 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
∆ικαιολογητικά
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία)
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα µέσα στο 12µηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
6. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)
7. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου
10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 8-06-2016, (ηµεροµηνία ανάρτησης) έως και 15-06-2016.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.