Θέσεις εργασίας στη Χερσόνησο

0

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΄Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Χ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), που εδρεύει στα Μάλια Ν. Ηρακλείου και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
2 ∆Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
1 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χερσονήσου, Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες, Τ.Κ. 70007 Μάλια, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψιν κας Ζερβάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 28970-32407). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση

Share.

Comments are closed.