Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας

0

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 27/5/2016 έως και 2/6/2016 στα Γραφεία του ∆ήµου µας και ειδικά στο Πρωτόκολλο. 1.Αριθµός θέσεων Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 89/2016 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής:

1. Τρεις (3) Υδρονοµείς άρδευσης, για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθηµερινά (∆ευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη ∆ιεύθυνση: Ευθυµίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350253.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.