Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

0

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
• 18 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
• 1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (αποφρακτικού)
• 1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (σαρώθρου)
• 1 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων [Γ΄ (C) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
• 1 ∆Ε Μηχανοτεχνιτών (αυτοκινήτων)
• 2 ∆Ε Ηλεκτρολόγων

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ.14234, Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµα Προσωπικού, υπόψιν κας Γαλάτου Αργυρώς (τηλ. επικοινωνίας: 2132000470) ή κας Ζαλαβρά ∆ήµητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2132000415) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.