Θέσεις Προϊσταμένων στον ΕΛΓΑ

0

Θέσεις Προϊσταμένων προκήρυξε ο ΕΛΓΑ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν, τακτικοί υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. με βαθμό 1ο της κατηγορίας ΠΕ που είχαν ή έχουν τοποθετηθεί και έχουν ασκήσει Προϊσταμένου οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης.

Αναλυτικά:

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης & Διεύθυνσης
Η επιλογή και τοποθέτηση του Προϊσταμένου, στην ανωτέρω προκηρυσσόμενη θέση, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν, τακτικοί υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. με βαθμό 1ο της κατηγορίας ΠΕ που είχαν ή έχουν τοποθετηθεί και έχουν ασκήσει Προϊσταμένου οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της προκήρυξης στην Υπηρεσία τους (Κεντρ. Διοίκηση ή Περ/κό Υποκ/μα).

Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλεται διά του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου (Κεντρ. Διοίκηση ή Περ/κό Υποκ/μα) και για το εμπρόθεσμο της υποβολής της θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας κατάθεσης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σε αποκλειστική ημερομηνία δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της προκήρυξης στην Υπηρεσία τους (Κεντρ. Διοίκηση ή Περ/κό Υποκ/μα).

Share.

Comments are closed.