Θέσεις 29 εποχικών στην Περιφέρεια Αττικής

0

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Ν.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
• 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
• 3 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
• 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
• 3 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• 2 ΠΕ Χημικών
• 1 ΠΕ Περιβάλλοντος
• 1 ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής (Software)
• 5 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ’ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
• 1 ΔΕ Οδηγών [Δ’ (D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
• 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ+Ε’ (CE) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
• 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αυτοκινήτων)
• 2 ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• 1 ΔΕ Τεχνικών (Βοηθών χημείου)
• 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Άντερσεν 6 και Μωραϊτη 90, Αθήνα, Τ.Κ. 11525, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαφάνειας- Διοίκησης και Αρχείου (Κεντρικό Πρωτόκολλο), υπόψη κου Κουτεντάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132148-448-446).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Ολόκληρη η προκήρυξη
Share.

Comments are closed.