Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Λασίθι με μισθό 1.000 ευρώ

0

Το ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’’ για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία του ‘’ΠαραρτήματοςΠροστασίας Παιδιού Λασιθίου’’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνικό Λειτουργό Τ.Ε., με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, διάρκειας από 1η Οκτωβρίου 2016 και καταληκτική ημερομηνία 31η Μαΐου 2017, υπό καθεστώς έκδοσης Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η χρηματοδότηση της εν λόγω σύμβασης έργου θα είναι μέσω επιχορήγησης Κρατικών λαχείων.
Οι μικτές αποδοχές του Κοινωνικού Λειτουργού δεν θα υπερβαίνουν μηνιαίως σε καμία περίπτωση τα χίλια τριακόσια (1.250 €) οι δε καθαρές αποδοχές του οποίου θα ανέρχονται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) μηνιαίως.

Η αμοιβή του Κοινωνικού Λειτουργού θα καταβάλλεται μηνιαίως

Η έκδοση και υποβολή από μέρους του Κοινωνικού Λειτουργού, αντίστοιχου νόμιμου φορολογικά παραστατικού (τιμολόγιο) είναι απαραίτητη προϋπόθεση της καταβολής της αμοιβής του.

Η έκδοση και χορήγηση από μέρους του Κοινωνικού Λειτουργού αντίστοιχου νόμιμου φορολογικά παραστατικού θα γίνεται μηνιαία. Ο Κοινωνικός Λειτουργός υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στο οικείο ασφαλιστικό του ταμείο, καλύπτοντας εξ ιδίων και εξ ολοκλήρου την ασφαλιστική δαπάνη.

Η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.