Θέση οικονομικού διευθυντή στην Εθνική Λυρική Σκηνή

0

H Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 Α του ν. 2273/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4415/2016, θέση Διοικητικού

– Οικονομικού Διευθυντή με τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.
β. Άριστη γνώση της Αγγλικής. H καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν.
γ. Τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.

Σημειώνεται ότι στη θέση του Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή μπορεί να προσληφθεί και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας και μέχρι την ανανέωση της
θητείας του ή την τοποθέτηση νέου Διοικητικού Διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.

Share.

Comments are closed.