Πρόσληψη Οικονομολόγου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

0

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Ν.Π.Ι.Δ προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού για την υλοποίηση του έργου ΜοΝa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Interred V-B “ Balkan Mediterranean 2014-2020.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα στελεχώσει το ΕΚΒΜΜ προκειμένου να υλοποιήσει μια σημαντική πρωτοβουλία για τα μνημεία και το περιβάλλον, με στόχο να αναδειχθούν και να προστατευθούν περιοχές που φέρουν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και έχουν ταυτόχρονα σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Πρόκειται για έργο με ολοκληρωμένο χαρακτήρα και συνοχή που θα αναδείξει την αναγκαιότητα συνδιαχείρισης και προστασίας περιοχών προστατευόμενων για λόγους περιβαλλοντικούς και πολιτισμικών αξιών (περιοχές ταυτόχρονα προστατευόμενες από UNESCO, RAMSAR, NATURA 2000 κ.λ.π.)

Ειδικότητα: Αριθμός Θέσεων
1. Οικονομολόγος ΠΕ ή Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ 1

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν εγγράφως έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου, Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ.54640, Θεσσαλονίκη τηλ.2310 889830, και της καταχώρισης στον δικτυακό κόμβο www.ekbmm.gr και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/), από 05 έως και 11/06/ 2019

Share.

Comments are closed.