Ποιες θέσεις έχουν ανοίξει για μετατάξεις

0

Αυτές είναι οι μετατάξεις, μεταθέσεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις στο Δημόσιο που βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία εβδομάδα.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 29 ατόμων (Μετατάξεις)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν των υπ ́αριθμ. 33/02-03-2016 και 46/26-04-2016 Συνεδριάσεων της Συγκλήτου και προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων από Υπουργεία , Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, ως εξής:

11ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

4ΠΕ Μηχανικοί

5ΠΕ Πληροφορικάριοι

1ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος

4ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1ΤΕ Γραφικών Τεχνών

3ΔΕ Τεχνικοί/Ηλεκτρονικοί.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ Υπουργείων, άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή προηγούμενη μετάταξη. Ο παραπάνω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει για το προσωπικό εκείνο που τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε /μεταφέρθηκε μέσω της κινητικότητας(άρθρο 39 του Ν. 4369/2016). Στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν:

Οι υπάλληλοι των Δήμων, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και όσοι δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α).
Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και οι υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, (με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθμ. 4164/10-5-2016 Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας») στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πύργος Διοίκησης, Εγνατία 156, Τ.Κ. 540 06, Τ.Θ. 1591, Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 891238 & 2310 891202 στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-05-2016 έως και 17-06-2016.

Δήμος Θέρμης: Πρόσληψη 4 ατόμων (Μετατάξεις)

Ο Δήμος Θέρμης που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά τεσσάρων (4) υπαλλήλων μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ., από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

1ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

1ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ,χωρίς κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόρια περιοχή με υποχρεωτική παραμονή, μοναδικότητα υπαλλήλου κ.λ.π.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση: Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-05-2016 έως και 15-06-2016.
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Share.

Comments are closed.