Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για αποσπάσεις και μετακινήσεις στο Δημόσιο

0

Αυτές είναι οι μετατάξεις και μετακινήσεις που "τρέχουν" αυτή την εβδομάδα στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Προκειμένου η Γ.Γ.Ψ.Π. να ανταποκριθεί στην αποστολή της, απαιτείται οι μονάδες που λειτουργούν στο εσωτερικό της (άρθρ. 162-164 του ν. 4389/2016) να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες.

Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνπλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται συνολικά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., βαθμών Α’ – Δ’, με κλάδους ή ειδικότητες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου 2016, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο, κατά τις εργάσιμες μέρες και τις ώρες από 10:00 έως 14:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με απόδειξη στην ως άνω διεύθυνση είτε με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gen_gramm@gsdp.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής στα τηλέφωνα: 210 – 480 3255 και 210 – 480 2010.

Υπουργείο Οικονομικών: Μετακίνηση υπαλλήλων

Ο Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 8 του π.δ.111/2014, Α ́178) με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από Υπηρεσίες του ιδίου Υπουργείου με έδρα το νομό Αττικής.

Για τις προς κάλυψη θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επιθυμητό προσόν είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, το αργότερο μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2016, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (γραφείο 101, Γενικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα ή στο fax : 2103338202 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d4@glk.gr ).

Share.

Comments are closed.