«Πράσινο φως» για 375 προσλήψεις σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

0

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη τριάντα τριών (33) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) και ενενήντα εννέα (99) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις ωφελούμενους.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Επίσης εγκρίνει τη σύναψη σαράντα έξι (46) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) και δεκατριών (13) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙΔ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Ακόμα, το υπουργείο εγκρίνει τη σύναψη εννέα (9) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Τέλος, εγκρίνει τη σύναψη εκατόν εβδομήντα πέντε (175) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Share.

Comments are closed.