Προσλήψεις βρεφοκόμων στο Δήμο Πατρέων

0

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2) µήνες, για την αντιµετώπιση των καλοκαιρινών δράσεων του ΚΟ∆ΗΠ ως εξής:
• 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
• 2 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κ.λ.π.).
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή θα γίνει βάσει της εµπειρίας των υποψηφίων σε αντίστοιχη θέση (εφόσον υπάρχει) και σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνει κλήρωση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων» (Γούναρη 76, Πάτρα – τηλ: 2610-390.975) κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες από τις 21/6/2016 έως και τις 24/6/2016.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.