Προσλήψεις γιατρών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών

0

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών ανακοινώνει την πρόθεση του ΝΠ∆∆ ¨∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών¨ να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠ∆∆ µε αντικείµενο τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ), την παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής και συνταγογράφησης, την παραποµπή για παρακλινικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι παρακάτω ειδικότητες και ο αριθµός ατόµων ως εξής:
• 1 Π.Ε Πνευµονολόγος
• 1 Π.Ε Ορθοπεδικός
• 1 Π.Ε Ωτορινολαρυγγολόγος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Πανεπιστηµίου του εσωτερικού ή ισότιµο του εξωτερικού αναγνωρισµένο.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
3. Τίτλος ειδικότητας.
4. Βεβαίωση από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραµµένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1- Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστηµίου του εσωτερικού ή ισότιµο του εξωτερικού αναγνωρισµένο.
2- Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος .
3- Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.
4- Βιογραφικό Σηµείωµα.
5- Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραµµένοι.
6- Αντίγραφο της Αστυνοµική Ταυτότητας.
7- Αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών ή συνεργασίας µε ΟΤΑ ( αντίγραφο σύµβαση, αντίγραφο τιµολογίου παροχής υπηρεσιών κλπ).
8- Αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών που αφορούν στην κατάταξη των υποψήφιων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: στο Γ΄ ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογγίου µε Περγάµου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-639355. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/9/2016 έως και 13/9/2016.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.