Προσλήψεις ναυαγοσωστεών στο Δήμο Σάμου

0

Ο ∆ήµος Σάµου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη πέντε {5} ατόµων ειδικότητας ∆.Ε Ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων αναγκών, ναυαγοσωστικής κάλυψης, ως εξής:

5 ∆.Ε Ναυαγοσωστών

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που κατέχουν τα υπό του νόµου προβλεπόµενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπόψιν Αντωνακάκη Ευτυχίας, ή Τριτσινιώτου Γραµµατικής, ή Βλάσση Μάρκου (τηλ. επικοινωνίας: 2273350121, 2273350122 & 2273350155), εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε {5} ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων αυτού, ήτοι µέχρι και 06-06-2016.

Share.

Comments are closed.