Προσλήψεις ναυαγοσωστών στον Πύργο

0

Ο Δήμαρχος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού έξι (6) ΠΕ ή ΔΕ ναυαγοσωστριών/ών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο, και συγκεκριμένα την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΠΕ/ΔΕ Ναυαγοσωστών 6

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία).
2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης τριών μηνών).
4. Αντίστοιχος τίτλος απολυτηρίου και αντίστοιχη άδεια όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.
5. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.
6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το ∆ήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
8.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Πλατεία Σ.Καράγιωργα Τ.Κ. 27 131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ 26213- 62407 (Αρμόδια υπάλληλος: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ), εντός προθεσμίας πέντε ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Share.

Comments are closed.