Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

0

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ανακοινώνει Την πρόσληψη δύο [2] ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, [3µηνης διάρκειας] για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –

Κρεστένων Ηλείας και συγκεκριµένα:
2 ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε Ναυαγοσωστών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα [10] ηµερών, από τη δηµοσιοποίηση της παρούσας Ανακοίνωσης
Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.