Προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα -19- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
• 1 ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος
• 1 ΠΕ Επικεφαλής Διοικητικό Στέλεχος
• 2 ΠΕ Διοικητικός
• 1 ΠΕ Επικεφαλής Οικονομικό Στέλεχος
• 2 ΠΕ Οικονομολόγοι
• 1 ΠΕ Δικηγόρος
• 1 ΠΕ Μεταφραστής
• 1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός (Επικεφαλής Συντονιστής/τρια Κοινωνικής Σύμπραξης)
• 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/ή Λειτουργός
• 5 ΔΕ Επιμελητής Διαμερισμάτων
• 3 ΔΕ Συνοδός Ωφελούμενων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317116, 2313317128, 2313317137, 2313317666
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16 /06/2016 έως 25 / 06/2016 (10 ημερολογιακές ημέρες)

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.