Προσλήψεις στο Δήμο Κατερίνης

0

Ο Δήμος Κατερίνης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόµων που θα απασχοληθεί για την αντιµετώπιση κατεπει- γουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Κατερίνης, ανά ειδικότητα ως εξής:

5 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
20 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας.
Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 25-05-2016 µέχρι και τη ∆ευτέρα 30- 05-2016.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share.

Comments are closed.